REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

§ 1

Organizacja

 • Podstawowa jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział.
 • Liczba dzieci w jednym oddziale nie może przekraczać 25 wychowanków.
 • Opieka nad dziećmi w oddziale przedszkolnym trwa w czasie ustalonym przez organ prowadzący nie dłuższym niż 10 godzin.
 • Godzina zajęć dydaktycznych w oddziałach przedszkolnych trwa 60 minut.
 • Czas trwania zajęć dydaktyczno -wychowawczych jest dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci.
 • Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez wychowawcę.
 • Sposób dokumentowania zajęć określają odrębne przepisy.
 • Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe.
 • Czas trwania zajęć dodatkowych wynosi 30 minut.
 • Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
 • Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 • Rodzice lub prawni opiekunowie zgłaszają wychowawcom osoby trzecie uprawnione do odbioru dziecka z przedszkola. Tożsamość osób trzecich odbierających dzieci weryfikowana jest na podstawie dowodu tożsamości.
 • Dzieci mogą być również odbierane przez inne osoby, zapewniające bezpieczeństwo dziecku, upoważnione pisemnie przez rodziców lub prawnych opiekunów w w/w upoważnieniu podpis rodzica lub prawnego opiekuna dziecka musi być zgodny ze wzorem podpisu złożonym u wychowawcy.
 • Dzieci nie wydaje się osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających w takich przypadkach przedszkole prosi o interwencje służby porządkowe.
 • Dzieci należy odebrać do wyznaczonej przez placówkę godziny. W przypadku nie odebrania dziecka przedszkole prosi o interwencje służby porządkowe.

§ 2

Rekrutacja

 • Wiek dziecka uprawnionego do zajęć w przedszkolu określa „Ustawa o systemie oświaty”
 • Dokładne zasady rekrutacji określa regulamin rekrutacji.

§ 3

Cele i zadania przedszkola

Celem przedszkola jest objęcie opieki nad dziećmi a w szczególności:

 • zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu dziecka w przedszkolu
 • stymulowanie rozwoju wychowanków
 • kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci wobec siebie i świata
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż.
 • współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
 • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole
 • udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§ 4

Sposób realizacji zadań przedszkola

Przedszkole realizuje zadania w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

 • poznanie i zrozumienie świata i siebie
 • nabywanie umiejętności poprzez działanie
 • odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie przedszkolnej
 • budowanie systemu wartości

Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:

 • wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturalnym i przyrodniczym;
 • organizowaniu różnorodnych sytuacji wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych;
 • wspieraniu rozwoju duchowego, moralnego, kulturalnego opartego na uniwersalnych wartościach ogólnoludzkich;
 • kształtowaniu wrażliwości na potrzeby innych, wychodzenie naprzeciw nim w poczuciu odpowiedzialności za drugiego człowieka;
 • kierowaniu procesem wychowawczo- dydaktycznym w sposób podmiotowy i partnerski uwzględniający propozycję dzieci
 • i rodziców;
 • wnikliwej obserwacji zachowań i postępów dzieci, diagnozowaniu poziomu rozwoju dzieci rozwijających się wolniej lub nieharmonijnie (kierowanie za zgodą rodziców na badania specjalistyczne);
 • zaspakajaniu potrzeb dzieci wyróżniających się uzdolnieniami;
 • współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny
 • w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby wczesnej interwencji specjalistów;
 • informowaniu na bieżąco o postępach i problemach dzieci;
 • wspomaganiu rozwoju umysłowego w zakresie kształtowania kultury językowej, przygotowania do nauki czytania i pisania oraz edukacji matematycznej;
 • realizowaniu dążeń do wyrażania się w twórczości plastycznej, muzycznej i ruchowej;
 • zachęcaniu i wdrażaniu do poznawania świata
 • kształtowaniu umiejętności rozważnego zachowania się  w codziennych sytuacjach.

Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest
w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i program wychowania przedszkolnego wybrany z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN.

§ 5

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza placówka

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby
i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych a w szczególności:

 • zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu
 • w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem placówki;
 • zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa- pod względem fizycznym jak i psychicznym;
 • stosuje w swoich działaniach obowiązujące zasady BHP i ppoż;
 • współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno- pedagogiczna zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

2. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki do zabawy, nauki i wypoczynku a w szczególności:

 • sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową;
 • sprzęty posiadają atesty i certyfikaty;
 • placówka posiada sprzed i urządzenia ochrony przeciwpożarowej;
 • w przedszkolu znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy.

3. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich prawnym opiekunom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.

4. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.


5. W grupach pomocą w sprawowaniu opieki nad dziećmi nauczycielowi pomaga woźna oddziałowa.

6. Pracownicy oddziału przedszkolnego zobowiązani są do udziału
w szkoleniach z zakresu BHP i ppoż oraz udzielaniu pierwszej pomocy.

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom na drogach publicznych prowadzi się systematyczną prace dotycząca znajomości przepisów ruchu drogowego. Przedszkole stosuje różne formy pracy kształtujące umiejętności poruszania się po drogach i współpracuje
z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego.

8. przedszkole może organizować wycieczki autokarowe i inne wyjazdy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w tym zakresie. Program wycieczki winien być dostosowany do wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 6

Prawa i obowiązki wychowanka

1. Dziecko w przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji Praw dziecka, Przepisów Oświatowych, Statutu Przedszkola
w szczególności ma prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo, wychowawczego i dydaktycznego;
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;
 • poszanowania jego godności osobistej;
 • poszanowania jego własności.

2. Wychowanek ma obowiązek:

 • szanować prawo do zabawy innych kolegów;
 • po skończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy;
 • zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabaw;
 • dbać o bezpieczeństwo swoje i innych;
 • nie przeszkadzać odpoczywającym dzieciom;
 • wykonywać polecenia wychowawcy;
 • nie oddalać się od grupy.

Opublikowano w Przedszkole

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses

NASZ ADRES

Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 14. Tel. 33 842 33 20
Godziny otwarcia: 600 - 1600